SZCZAWNICA UL. KWIATOWA6
+48 692 259 529

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST EWA JACZEWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ EWA JACZEWSKA W WARSZAWIE POD ADRESEM: UL. TYNIECKA 27 LOK. 8, 02-615 WARSZAWA, WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP: 9521936045, REGON: 141830198

DANE KONTAKTOWE

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ POD ADRESEM:

Ewa Jaczewska

 

ul. Tyniecka 27 lok. 8

02-615 Warszawa

 

E-mail: APARTAMENTY@KWIATOWA6.PL

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER DOWODU OSOBISTEGO, PESEL.

 

DANE TELEADRESOWE: NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, ADRES E-MAIL, ADRES
ZAMIESZKANIA.

 

DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI: NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NUMER KARTY
PŁATNICZEJ.

CEL PRZETWARZANIA

POSTAWA PRAWNA

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

Zawarcie i wykonywanie umów

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

nie dotyczy

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Archiwizowanie dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie księgowości oraz akt
pracowniczych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

Prowadzenie działań marketingowych (na podstawie zgody)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

nie dotyczy

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE ADMINISTRATOR MOŻE PRZEKAZYWAĆ NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM, KTÓRE BĘDĄ JE PRZETWARZAĆ: (1) POŚREDNICY OBSŁUGUJĄCY REZERWACJE INTERNETOWE (M.IN. BOOKING.COM), (2) BIURO KSIĘGOWE, (3) BANKI, (4) ADMINISTRATORZY SERWERÓW POCZTY EMAIL, (5) KANCELARIE PRAWNE, (6) PODWYKONAWCY, (7) INNE PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRATORA NA JEGO ZLECENIE.

 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH WSKAZANYM POWYŻEJ ODBIORCOM NASTĄPI WYŁĄCZNIE PODMIOTOM, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDNIĄ POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH, WYŁĄCZNIE W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE, NA PODSTAWIE UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ TAKI PODMIOT DO ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA DANYCH.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAWARTYCH UMÓW SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA TYCH UMÓW ORAZ PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO ZABEZPIECZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ LUB PRZEZ OKRES WYNIKAJĄCY Z WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W WEWNĘTRZNYCH CELACH ADMINISTRACYJNYCH SĄ PRZECHOWYWANE DO MOMENTU WYPEŁNIENIA PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ TEGO PRZETWARZANIA LUB DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ SĄ PRZECHOWYWANE DO MOMENTU WYPEŁNIENIA CELU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁY ZEBRANE BĄDŹ WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE (WCZEŚNIEJSZA Z
DAT).

PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ PRAWO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH, PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU, PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM (O ILE DANE PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ZGODY).

 

W SYTUACJI, GDY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAWARCIA UMOWY I WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH SPOWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA I WYKONYWANIA DANEJ UMOWY.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM W FORMIE PROFILOWANIA) W TAKI W SPOSÓB, ŻE W WYNIKU TAKIEGO PRZETWARZANIA DOCHODZIŁOBY DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI LUB PRZETWARZANIE TO MIAŁOBY ISTOTNE ZNACZENIE LUB KONSEKWENCJE DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.